P2000 Capcode database home | xml | csv | manual | changelog || afkortingen || admin
 

Afkortingen hulpverleningsdiensten en calamiteitenbestrijding

Met de komst van p2000 lijkt het erop dat er binnen de hulpverleningsdiensten (Brandweer, GGD, Politie) nog meer afkoringen worden gebruikt dan voorheen. Naast de bekende/bestaande afkoringen worden er ook steeds vaker 'eigen' afkortingen gebruikt.

Onderstaande lijst is een verzameling van alle 'officiele' en niet-officiele afkortingen die bij ons bekend zijn.
We zijn pas begonnen met verzamelen. Aanvullingen zijn welkom: mail ons

Binnenkort zal hier ook een blader en zoekfunctie aan toegevoegd worden.

-- A --	

A&A	Adviseur en Assistentie functionaris
AB	Adembescherming(svoertuig)
ABVV	Uitvoering onder de Algemene Berging en Vervoerscondities
AC	Alarmcentrale (BRW)
AC	Actiecentrum (gemeentelijke dienst)
ACDT	Algemeen commandant
ACP	Algemeen Christelijke Politiebond
AE	Aanhoudingseenheid (politie)
AG	Adviseur Gevaarlijke Stoffen (BRW)
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen (BRW)
AHV	Ambulance Hulpverlening
AID	Algemene Inspectiedienst
AIVD	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AL	Autoladder
AMBU	Ambulance
AMBU-team	Team van Ambulanceverpleegkundigen
ANPV	Algemene Nederlandse Politievereniging
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ARB	Ambtenaar Rampenbestrijding
AT	Arrestant
AT	Arrestatieteam
AVLS	Automatisch Voertuig Locatiesysteem
AZ	Ambulancezorg
AZC	Asielzoekerscentrum

-- B --	

BBE-K	Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht
BBE-M	Bijzondere Bijstandseenheid Korps Mariniers
BBE-P	Bijzondere Bijstandseenheid Politie
BBE-SIE	Bijzondere Bijstandseenheid Snelle Interventie Eenheid
BBO	Basis Beroeps Opleiding
BC	Bureauchef (van politie)
BGM	Burgemeester
BHV	Bedrijfshulpverlening
BLS	Basic Life Support
BO	Bijzondere opdracht 
BOA	Buitengewone Opsporingsamtenaar
BOD	Bureau Operationele Dienst
BOS	Benzine, olie en smeermiddelen
BOT	Bedrijfs opvang team
BOT	Bijzonder Ondersteuningsteam (Justitie) (info op arrestatieteam.nl)
BraTra	Brand en traangaseenheid (politie)
BRV	Brandweervaartuig
BRW	Brandweer
BRZO	Besluitrisico Zware Ongevallen
BSB	Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (KMAR)
BTBE	Bijzondere Technische Bijstandseenheid (Politie)
BTGV	Bijzondere Tactiek Gevaarlijke Verdachten (Politie)
BUD	Bureau Uitvoerende Dienst (politie)
BuZa	Burgerzaken
BUZA	Ministerie van Buitenlandse zaken
BVD	Bevelvoerder Van Dienst (BRW)
BW	(afdeling) Bouwkundige werken
B&W	(college van) Burgemeester en wethouders
BWR	Brandweer
BWT	(afdeling) Bouw- en woningtoezicht
BIZA	Ministerie van Binnenlandse Zaken (oud)
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

-- C --	

C2000	Communicatiesysteem hulpverleningsinstanties
CADI	Zie KADI
CB	Coördinerend burgemeester
CBR	Centraal Bureau Rijbewijzen
CBRN	Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair
CBRN-e	Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair- explosieven
CCB	Conflict- en Crisisbeheersing
CC	Compagnie-commandant
CCK	Calamiteiten Commando / Controle Kamer
CdK	Commissaris van de Koningin
CDT	Commandant (BRW)
CE 	Combinatie Eenheid (combinatie van TS en HV) (Brandweer)
CHvD	Chef van Dienst
CID	Criminelen Informatiedienst
CIP	Concern Informatiemanagement Politie
CMI	Centraal Meldpunt Incident Management
CMK	Centrale Meldkamer
CMV	Centraal Meldpunt Vrachtwagenberging
COBA #	Coönatie Ongevalbestrijding Autosnelwegen  (volgnummer 1 t/m 7 )
COH	Commando Haakarmbak
COPI	Coönatie Plaats Incident
CORI	COBA voor spoorwegen
CoRT	Commandant Rampterrein (Uitleg GRIP)
COT	Instituut voor veiligheids- en crisimanagement
CPA	Centrale post ambulancevervoer
CP	Commando Post
CPR	Calamiteitenplan Rail (Prorail)
CRAS	Centraal registratiebureau afhandeling schade
CRIB	Centraal registratie- en informatiebureau
CRI	Centrale Recherche Informatiedienst
CSR	Calamiteitenstaf Rain (Prorail)
CTPI	Coördinatie-team plaats incident
CT 	Crashtender
CvD	Commandant van Dienst
CvDG	Commandant van Dienst Geneeskundig

-- D --
	
DA	Dienstauto
DB 	Dienstbus
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DECO	Decontaminatie
DGVP	Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
DHV	Directe Hulpverlening (surveillancedienst politie)
DIM	Detectie Identificatie en Monitoring team
DJI	Dienst Justitië Inrichtingen
DKDB	Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (politie)
DKMARLV	Dienst Luchtvaart Koninklijke Marechaussee
DLH	Dienst Levende Have
DPA	Dompelpomp Aanhanger
DP	Haakarmbak dompelpomp
DPU	Dompelpomp Unit
DTG	Datum-tijdgroep
DV&O	Dienst Vervoer en Ondersteuning (Justitie)
DVI	Disaster Victim Identification (=RIT)

-- E --	

EBV	Extra beveiligd vervoer
ECD	Economische Controledienst (FIOD-ECD) 
EHAD	Eerste Hulp Aan Drenkelingen
EHBI	Eerste Hulp Bij (milieu) Incidenten
EHBO	Eerste Hulp Bij Ongevallen
EHD	Eerstehulpdienst
EHV	Eerstehulpverlening
EOC	Opruimingscommando (luchtmacht)
EOD	Explosieven Opruimingsdienst (landmacht)
EWR	Energie- en Watervoorziening Rijnland (nutsbedrijf)
EZ	(ministerie van) Economische Zaken

-- F --	

FDN	Federatie Dierenambulances Nederland
FEZ	Afdeling financiën en economische zaken
FIOD	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD-ECD)

-- G --	

GAC	Gemeenschappelijk actiecentrum
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GHOR)
GB	Grote Brand
GBO	Groep Bijzondere Opdrachten (politie)
GBT	Gemeentelijk beleidsteam = gemeentelijke crisisstaf
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GCC	Gemeentelijk Coönatiecentrum 
GCC	Gemeentelijk coördinatiecentrum
GCS	Gemeentelijke crisisstaf
GCVD	Geneeskundige commandant van dienst
GG&GD	Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
GGD	Gemeenschappelijke geneeskundige dienst
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige hulpverlening bij ongevellan en rampen
GIS	Gemeenschappelijk Informatiesysteem
GM 	Gereedschap / Materiaalwagen
GMC	Gemeenschappelijke Meldcentrale 
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMS	Geïegreerd Meldkamersysteem
GN	Gewondennest
GNK	Geneeskundig
GOR	Generieke Operationele Regeling (Prorail)
GRIP	Gecoöneerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
GSD	Gemeentelijke sociale dienst
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
GSO	Grootschalig Optreden

-- H --	

HA	Haakarm chassis (voertuig)
HALT	Het Alternatief
HAP	Huisartsenpost
HDL	Handhavingsdienst Luchtvaart (MINVWS)
HGA	Hoofd geneeskundige aangelegenheden
HIvD	Hoofdinspecteur van dienst
HKS	Herkenningssysteem
HOD	Hoofdofficier van Dienst
HOVD	Hoofdofficier van Dienst
HOvJ	Hoofdofficier van Justitie
HOvJ	Hulpofficier van justitie
HRB	Hoog Risico Beveiliging (KMAR)
HRH	Hulpverleningsregio Haaglanden
HS-GHOR	Hoofd Sectie GHOR
HTT	Helikopter Traumateam (traumahelikopter)
HVH	Hulpverleningshaakarmbak (BRW)
HV	Hulpverleningsvoertuig
HW	Hoogwerker

-- I --	

IBT	Intern Bijstandsteam (Justitie)
ICMS	Intensivering Civiel Militaire Samenwerking
ILM	Interim Landelijk Mobilofoonnet
IM	Incident Management
IND	Immigratie & Naturalisatiedienst
ISC	ICT- Service Coöatie Politie Justitie en Veiligheid
ITO	Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (tegenwoordig: ISC)

-- J --	

JZZ	Jeugd- en Zedenzaken (politie)

-- K --	

KADI	Kantinedienst
KB	Kleine brand
KC	Korpschef (van politie)
KLPD-DSRT	KLPD Dienst Specialistische Recherche Toepassingen
KLPD-DTOO	KLPD Dienst Technische Operationele Ondersteuning (nu KLPD DSRT)
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
KLu	Koninklijke Luchtmacht
KMAR	Koninklijke Marechaussee
KMC	Korps Mobiele Colonnes
KNAC	Koninklijke Nederlandse Automobielclub
KNBRD	Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
KNRM	Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
KR	Kraanwagen
KTS	Korte Termijn Schengen (mobilofoonnet t.b.v. korte grensoverschrijdende acties)
KWC	Kustwachtcentrum

-- L --	

LBB	Landelijke Bijzondere Bijstand
LBB	Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (Justitie)
LBK	Leiding buiten kantooruren (politie)
LBT	Landelijk Bijstandsteam Terreurbestrijding
LMR	Leidraad Maatramp (BIZA)
LNV	(ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LOKS	Logistiek Organisatie Kwaliteit en Spoorwegveiligheid (Prorail)
LOP	Leidraad Operationele Prestaties (BIZA)
LOTT	(Stichting) Landelijke Organisatie Trauma Teams
LP	Logistiek Piket (BRW)
LSOP	Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut Politie
LUPO	Luchthavenpolitie (oud, nu DKMARLV)
LVBT	Landelijk Verkeersbijstandsteam (KLPD)

-- M --	

MAA	Medical Air Assistance (traumaheli's ANWB)
MarBat	Marechaussee Bataljon (KMAR)
MB	Middelbrand
MB	Middelen en Burgerzaken, sector
MBV	Minimaal beveiligd vervoer
MCU	Mobiele Communicatie / Commando Unit
MDO	Multidisciplinair Overleg
MDT	Mobiele Dataterminal
MDW	Maatschappelijke dienstverlening en woonzaken, afdeling
ME	Mobiele Eenheid (politie)
MF 	Multifunctionele Haakarmbak (BRW)
MINDEF	Ministerie van Defensie
MINVWS	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
MIVD	Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MK	Meldkamer
ML	Medisch leider
MMK	Mobiele meldkamer (van politie)
MMT	Mobiel medisch team (trauma team)
MMZ	Medewerker Maatschappelijke Zorg
MOB	Medische Ondersteuning Brandweer
MOB	Mobilofoon
MPT	Maritime Police Team (info op arrestatieteam.nl)
MSA 	Motorspuitaanhanger (BRW)
MS	Motorspuitaanhanger (BRW)
MUG	Medische Urgentiegroep (BelgiëM)
MUH	Medische Urgentie Heli (traumahelikopter)
MZ	Maatschappelijke Zaken, sector

-- N --
	
NATRES	Nationale Reserve
NBDC	Nationaal Brandweer Documentatie Centrum
NB	Nader bericht
nb	niet bekend
NCC	Nationaal Coönatiecentrum (Uitleg GRIP)
NCC	Nationaal Coördinatiecentrum (alle departementen)
NCIPS	Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking
NFC	Nederlandse Frequentie Commissie
NFI	Nederlands Forensisch Instituut
NIBRA	Kennisinstituut voor brand- en rampenbestrijding
NLA	Nederlandse Luchtvaartautoriteit (MINVWS)
NNet	Nationaal noodnet
NPA	Nederlandse Politieacademie
NPB	Nederlandse Politiebond
NPI	Nederlands Politie Instituut
NRK	Nederlandse Rode Kruis
NS	Nederlandse Spoorwegen
NS	Nederlandse Spoorwegen
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
NVC	Nationaal Voorlichtings Centrum

-- O --	

OBP	Operationeel basisplan
OC	Operationeel Coönator
OCW	(ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OD	Officier van Dienst (ook OvD)
OGS	Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
OGS	Optische- en Geluidssignalen (ook wel "optische- en akoestische signalen" of "toeters en bellen")
OHD	Overheidshulpdiensten
OL	Operationeel leider
omac	operationeel medewerker actiecentrum
OM	Openbaar Ministerie
OMS	Openbaar Meldsysteem 
OPCDT	Operationeel commandant
OPS	Opsporingssysteem (politie)
OR	Operationele Coördinatie
OSC	On Scene Commander
OSP	Ondersteuningspeloton
OST	Ondersteuning
OTH	Ontsmettings Haakarmbak 
OT	Observatieteam (politie)
OvBGM	Overleg van burgemeesters
OvDB	Officier van dienst Brandweer
OvDG	Officier van dienst Geneeskundig
OvD	Officier van Dienst
OvDP	Officier van dienst Politie
OvDRail	'Officier van dienst' ProRail
OvJ	Officier van Justitie

-- P --	

P2000	Pagersysteem
PA	Personenauto
PawPel	Pantserwagen Peloton (KMAR)
PawPo	Pantserwagen Peloton (KMAR)
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PB	Poederblusvoertuig
PCC	Provinciaal coördinatie centrum
PC	Pelotonscommandant
PD	Plaats Delict
PG	Procureur Generaal
PID	Politie Informatiedienst
PI	Plaats Incident
PIT	Surveillancedienst politie
PLD	Politie Luchtvaartdienst (KLPD)
PMC	Provinciaal Militair Commando
PMK	Politie Meldkamer
PM 	Personeel / Materieelwagen
POL	Politie
PORTO	Portofoon
PRS	Provinciale rampenstaf
PT	Portofoon
PVD	Politie Verbindingsdienst
PV	Proces Verbaal

-- R --	

RAC	Regionale alarmcentrale
RAG	Recherche Assistentiegroep
RAVAA	Regionale ambulancevoorziening Agglometrie Amsterdam-Amstelland
RAV	Regionale ambulancevoorziening
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBO	Rampenbestrijdings-organisatie
RBP BRZO Rampenbestrijdingsplan Besluit Rampen en Zware Ongevallen
RBP LPG	Rampenbestrijdingsplan LPG
RBP NH3	Rampenbestrijdingsplan NH3 (ammoniak)
RB	Reddingsbrigade
RBT	Railbeleidsteam (Prorail)
RBT	Regionaal beleidsteam
RBV	Regulier beveiligd vervoer
RCC	Regionaal coördinatiecentrum
RCDT	Regionaal Commandant (BRW)
RCvD	Regionaal commandant van dienst
RDW	Rijksdienst Wegverkeer
REC	Regionale Expertisecentra
RGF	Regionale Geneeskundige Functionaris
RGO	Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden
RHH	Reddingshonden Hulpdienst Holland
RHWW	Reddingshonden Werkgroep Westervoort
RHWZ	Reddingshonden Werkgroep Zeeland
RIAGG	Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (» GGZ)
RIB	Rigid Inflateable Boot (= speedboot)
RIT	Rampen identificatie team (politie)
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RIV	Rapid Intervention Vehicle
RLD	Rijksluchtvaartdienst
RMC	regionaal militair commando
RN	Reddingsbrigades Nederland
ROC	Regionaal Operationeel Centrum
ROGS	Regionale deskundige Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ROOW 	(sector) Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken
ROT	Regionaal Ondersteuningsteam
RT	Rampterrein
RVD	Rijksvoorlichtingsdienst
RVHT	Regionaal Verkeers-handhavingsteam (politie)
RVI	Rijksverkeersinspectie
RWS	Rijkswaterstaat

-- S --	

SAR	Search And Resque
SBB	Staatsbosbeheer
SB	Schuimblusvoertuig
SEH	Spoedeisende Hulp
SIGMA	Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
SITRAP	Situatie-rapport
SL 	Slangenwagen
SOB	Stafofficier Operatiën Brandweer
SO	Stafofficier
SPB	Schuim- / Poederbluswagen (BRW)
SPEC(-container)	Haakarmbak Speciaal huplverleningsgereedschap
SPOPO	Spoorwegpolitie (KLPD)
SP	Haakarmbak speciaal
SVSD	Stormvloed seindienst
SWAB	Samen Werken Aan Bereikbaarheid (spitsteams politie)
SZW	(ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

-- T --

TAS	Tankautospuit
TAWA	Tankwagen (BRW)
TEV	Team Explosieven Verkenning
THV	Technische Hulpverlening
THW	Technisches Hilfswerk
TIM	 zie TIS
TIS	Trein incident scenario (voorheen TIM)
TML	Toegevoegd medisch leider
TNO	Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TOD	Technische Ongevallendienst (=VOA)
TO	tegenover
TR	Technische Recherche
TS	Tankautospuit
TW 	Tankwagen

-- U --	

UGS	Uitgangsstelling
USAR	Urban Search and Rescue (team)

-- V --
	
VAG	Vaardigheden Aanhoudingen in Groepsverband (politie)
VBB	Vereniging Belangstellenden Brandweerwezen
VBB	Vereniging Bergers Belangen
VBS	Nederlandse Vereniging van Bergingsspecialisten
VC	Verbinding- Commandovoertuig
VC1	Verbinding- Commandovoertuig (groot)
VC2	Verbinding- Commandovoertuig (normaal regionaal model)
VC3	Verbinding- Commandovoertuig (OVD-voertuig)
VCK	Verkeers Commando / Controle Kamer
VCU	Verbindings Commando Unit
VD	Verbindingsdeskundige van Dienst (BRW)
VG	Verzamelplaats gewonden
VHD	Verzekeraars Hulpdienst
VMHP	Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren
VOA	Verkeersongevallen Analyse (=TOD)
VORAMP	Aanduiding van de commissie Voorlichting Grootschalige Incidenten en
VPO	Verlaten Plaats Ongeval (vb: doorrijden na aanrijding)
VROM	(ministerie van) Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VVD	Voorlichter van dienst
V&W	(ministerie van) Verkeer en Waterstaat
VW 	Vrachtwagen
VWS	(ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

-- W --	

WA	Waarschuwingsadres
WAN	WAN-gegevens = verzekeringsgegevens
WC	Winkelcentrum
WGHOR	Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
WO	Waterongevallenwagen
WRB	Wassenaarse Reddingsbrigade
WRZO	Wet rampen en zware ongevallen.
WVD	Waarschuwings- en Verkenningsdiensten
WvS	Wetboek van Strafrecht

-- X --
	
X-pol	Landelijk Systeem Proces Verbaal

-- Z --

ZAUSTAT	Ziekenauto station